Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก || นักเรียน || อาจารย์ || ดาวน์โหลด || รายวิชาที่เปิดสอน || ติดต่องานทะเบียน |

เข้าระบบสำหรับนักเรียน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ตั้งกระทู้ถามปัญหาที่นี่

 เตรียมลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566....
ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน.....

*****ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน ******

ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านเงื่อนไขทุกครั้งก่อนลงทะเบียน

เงื่อนไข

นักเรียนหลักสูตรคู่ขนาน ม.ต้น ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี หลักสูตรปกติต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี 1 วิชา

นักเรียนทุกหลักสูตรต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม คนละ 1 กิจกรรม ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนชุมนุม ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และเมื่อลงทะเบียนชุมนุมแล้ว ไม่สามารถเพิ่มถอนได้

2. ม.4/4-4/6

สายวิทย์ ไม่มีคาบว่าง

สายศิลป์ ว่าง 1 คาบ

3. ม.5/4-5/6

สายวิทย์ ว่าง 1 คาบ

สายศิลป์ ว่าง 1 คาบ

4. ม.6/4-6/6

สายวิทย์ ว่างไม่เกิน 3 คาบ

สายศิลป์ ว่างไม่เกิน 3 คาบ

 

ทุกคนต้องลงทะเบียนวิชาเลือก ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

มติที่ประชุมกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2553 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ไปเรียนไม่ดำเนินการถอนออกหรืออ้างว่าถอนแล้วไม่มีหลักฐานให้ติด มส. ดังนั้นข้อความด้านล่างนี้สำคัญมาก
เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด นักเรียนต้องมีหลักฐาน

หลังจากนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยครบทุกวิชารวมทั้งหลังเพิ่มถอนแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งผล
การลงทะเบียนเรียนผ่านผู้ปกครอง อาจารย์ประจำชั้น แล้วนำส่งงานทะเบียน หลังเปิดเทอม (ให้ลงครบทุกวิชารวมเพิ่มถอนถูกต้องแล้วจึงพิมพ์ผลมาดำเนินการ)


เปิดลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามวันเวลา ดังนี้

**เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานักเรียนควรตรวจสอบรหัสผ่านของนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน**

ม.1 ลงทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ม.2 ลงทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ม.3 ลงทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ม.4 ลงทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ม.5 ลงทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ม.6 ลงทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

///หมายเหตุ วิชาที่นักเรียนเลือกลงทะเบียนรหัสวิชาจะต้องไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ยกเว้นชุมนุมสามารถลงซ้ำได้///

วิธีการลงทะเบียน

 

****************มีข่าวคืบหน้าจะประกาศให้ทราบภายหลัง****************

สร้างโดย อ.กฤษฎาพงษ์ ฦาปัญญา Satit-KKU Khon Kaen University

ปรับปรุงแก้ไขโดย อ.เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล ติดต่อสอบถาม sawaluke@kku.ac.th